Persoonlijk Pensioen Plan premies

Persoonlijk Pensioen Plan premies online is een oriënterende rekenmodule. De werkgever betaalt naast de beschikbare premie hieronder nog ongeveer 15% kosten voor nabestaandenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en beheerkosten. Als u deze 15% optelt bij de premie hieronder voor deze extra’s, dan heeft u een goed beeld van de totale kosten voor een pensioenregeling.

Bereken pensioen 2024
Persoonlijk Pensioen Plan premies

Kenmerken Persoonlijk Pensioen Plan premies

Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling waar vastgestelde premies beschikbaar worden gesteld voor pensioen (premieovereenkomst). Deze premies beleggen we en vormen een ‘kapitaal’ dat op de pensioendatum omgezet wordt in pensioenuitkeringen. Standaard beleggen we de premie in een lifecycle.

Beleggingsvormen Persoonlijk Pensioen Plan premies

Binnen Lifecycle-beleggen kennen we twee beleggingsvormen: Index Volgend en Actief Beheerd. En per beleggingsvorm vijf beleggingsrisico’s: voorzichtiger +, voorzichtiger, gebalanceerd, ambitieuzer, ambitieuzer +. Daarnaast kent Bewust Pensioen verschillende mogelijkheden om het risico naar de pensioendatum af te bouwen (0%, 15%, 30%, 45% en 60%). (Gewezen) deelnemers kunnen op die manier de beleggingen in de opbouwfase aan laten sluiten op de pensioenuitkeringen: de (gewezen) deelnemer kan ervoor kiezen om het risico minder ver te laten afbouwen. Dit past bij een variabele pensioenuitkering na de pensioendatum, waarbij Nationale-Nederlanden met een deel van het pensioengeld blijft beleggen.

Zelf Beleggen

De werkgever kan ook besluiten om Zelf Beleggen in de regeling mogelijk te maken. De uiteindelijke keuze voor Zelf Beleggen ligt bij de (gewezen) deelnemer. Bij Zelf Beleggen kan de (gewezen) deelnemer kiezen uit het beschikbaar gestelde fondsenpalet. Voordat (gewezen) deelnemers hun keuze kunnen doorvoeren, moeten ze een risicoprofielbepaler invullen. Zelf Beleggen gebeurt niet via lifecycles. Periodiek toetsen wij of de fondsen binnen het Zelf Beleggen-palet nog passend zijn.

Gegarandeerd pensioen via de Pensioenclick

Daarnaast kan de werkgever de mogelijkheid van inkoop gegarandeerd pensioen (Pensioenclick) in de regeling opnemen. (Gewezen) deelnemers hebben dan de keuze om (een deel van) de premie of beleggingswaarde te gebruiken om gegarandeerd pensioen te kopen.

Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico

Persoonlijk Pensioen Plan heeft extra pensioenverzekeringen om het risico op (voor)overlijden en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Het partner- en wezenpensioen zijn verplichte dekkingen waarbij we de premie apart in rekening brengen bij de werkgever. Het Anw-hiaatpensioen is een keuze optie voor de werkgever. De werkgever kan kiezen voor een verplichte Anw pensioen voor al zijn werknemers of een vrijwillige dekking. Bij vrijwillige dekking heeft de werknemer de keuze om wel of niet hier gebruik van te maken. De dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht voor werknemersregelingen.Ook deze premie brengen we naast de beschikbare premie in rekening. De premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij Extra inleggen is voor rekening van de werkgever.

Extra inleggen Persoonlijk Pensioen Plan premies

Kiest de werkgever voor extra inleggen voor zijn werknemers, dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.

Voor een uitgebreid overzicht van de productkenmerken verwijzen we naar de informatie beschikbaar op deze website.

Kenmerken voor werknemer

 • Het persoonlijke risicoprofiel geeft aan welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij een deelnemer past. Het is verstandig om volgens dat risicoprofiel te laten beleggen. Maar deelnemers kunnen ook kiezen om afwijkend van hun risicoprofiel te laten beleggen. Altijd duidelijk online inzicht in de hoogte van de waarde van de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum te verwachten pensioen via een gebruikersvriendelijke portaal
 • Deelnemers hebben de mogelijkheid om vóór de pensioendatum met (een deel van) de betaalde premie en/of de waarde van de beleggingen gegarandeerd pensioen te kopen met de Pensioenclick. De werkgever moet dit wel toestaan in de regeling
 • Bijzonder is het Human Capital Planner. Dat is een standaard onderdeel van het Persoonlijk Pensioen Plan. Meer informatie

Aanvullende verzekeringen

 • Anw-hiaatpensioen: De werkgever kan kiezen voor een verplicht Anw-hiaatpensioen voor al zijn werknemers of een vrijwillig Anw-hiaatpensioen. Hiermee biedt de werkgever bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden voor de pensioendatum.
 • Extra inleggen: Kiest de werkgever voor extra inleggen voor zijn werknemers, dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.
 • Pensioen Plus: Netto pensioenregeling, voor het opbouwen van extra pensioen boven het wettelijk pensioengevend salaris.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) via NN Inkomen: Beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor deelnemers.

Kenmerken voor de werkgever

 • Aantrekkelijk pensioenproduct op basis van beleggingen met optie voor werkgevers om haar werknemers de mogelijkheid te bieden om gegarandeerd pensioen in te kopen.
 • Beheersbare pensioenpremie door beschikbare-premieproduct

Leeftijden Persoonlijk Pensioen Plan premiesop een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de werknemer start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een werknemer worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de werknemer zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan. een goede Collectief pensioen premie regeling houdt daar rekening mee.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de werknemer met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de werknemer .

Actuarieel Persoonlijk Pensioen Plan premies

De 100% beschikbare staffelpremies zijn gebaseerd op de 3% Ministeriële staffel tabel 1 kolom 2 bij een ML 1,875% OP en uitgesteld PP en richtleeftijd 68 jaar. Gebruikt wordt vaak de overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016. Staffelbesluit

Bij de opgave van het voorbeeld pensioenkapitaal vanuit een collectief pensioen premie regeling wordt rekening gehouden met een verwachte rendement. Er wordt daarna een indicatie gegeven van de pensioenuitkeringen; en ook die zijn afhankelijk van de rentestand. Beide bedragen zijn altijd terug te vinden in de berekeningen. De werkelijke rentestand en het verwachte rendement zal (altijd) afwijken van de werkelijkheid.

De hoogte van de pensioenuitkeringen zijn ook afhankelijk van de verwachte levensverwachting. Start u namelijk snel met pensioenuitkeringen zullen er meer uitkeringen moeten worden aangekocht uit het pensioenkapitaal. Verder zal van invloed zijn wel/niet ene partner, rentestand, tarief en keuze van de soort uitkering.

Scroll naar boven