Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden Whitepaper

Het Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden whitepaper is een plezierig document om kennis van te nemen voor werkgevers. In de hoofdlijnennotitie staan de maatregelen genoemd die het pensioenstelsel moeten verbeteren en daardoor onder meer toekomstbestendig moeten maken. Daarbij wordt een aantal doelstellingen genoemd waaraan het nieuwe pensioenstelsel moet voldoen: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en een transparanter en persoonlijker stelsel dat beter moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden whitepaper gaat daar dieper op in.

Bereken pensioen 2023

Hoewel de voorgestelde aanpassingen zeker bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen, bestaan er ten aanzien van bestaande premieregelingen zorgen bij pensioenuitvoerders, hun pensioendeelnemers en aangesloten werkgevers. Hieronder dit Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden Whitepaper.

In het Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord (hierna: Hoofdlijnennotitie) is aangegeven dat voor huidige deelnemers in premieregeling in beginsel geen compensatieproblematiek aan de orde is. Ook is expliciet benoemd dat voor starters op de arbeidsmarkt geen
versobering is beoogd met het pensioenakkoord. Erkend is dat de overgangsregeling voor bestaande premieregelingen pas in een laat stadium van de uitwerking van het pensioenakkoord aan de orde is gekomen en dat deze regeling in het pensioenakkoord nog
verdere uitwerking vraagt.

Deze White-paper beoogt invulling te geven aan de duiding van de problematiek en geeft een handreiking voor een oplossing.


Bedrijfspensioen MKB en het Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden

Een collectief pensioen premie regeling voor de werknemers is een stap waar veel werkgevers voor terugschrikken. Natuurlijk is dat begrijpelijk want het zijn immers arbeidsvoorwaarden. Maar pensioen betekent voor veel werknemers een belangrijke toevoeging in deze arbeidsvoorwaarden. Het aantrekken van nieuwe werknemers wordt gemakkelijker en de kosten zijn fiscaal voordeliger dan het als salaris uit te keren.

Lees ook “Pensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen“.

Kies de juiste vorm pensioenregeling

 • Vaste premie, staffel beschikbare premie, middelloon of eindloonregeling. Oftewel Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie.
 • Kijk of er al een basisregeling is in de vorm van bijvoorbeeld een vrijwillig bedrijfspensioenfondsregeling.
 • De financiering en keuze van de onderdelen zijn de details die in elke pensioenregeling worden besproken.
 • Staffelkeuze in een collectief pensioen premie regeling van het oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Keuze van verzekeraar en product. De aanbieders zijn royaal aanwezig. Choose wisely. Kijk naar de volgende elementen:
  • Vergelijking voorwaarden;
  • Flexibiliteit;
  • Administratieve traject;
  • Solvabiliteit verzekeraar;
  • Rentabiliteit pensioenopbouw;
  • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
  • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
  • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
  • Opbouw van kosten en rendement in een Collectief pensioen premie verzekering;
  • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.
Bereken pensioen 2021

Geef een antwoord

Scroll naar boven